Казахстанский филиал АН СССР (ССРС Гылым Академиясынын Казакстандык филиалы)